European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Rekrutacja cudzoziemców

| Sebastian Nowak

Cudzoziemcy - osoby niebędące obywatelami polskimi - biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach co Polacy. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa.

Kandydat, którego dokument uprawniający do podjęcia studiów (świadectwo, dyplom)  został wydany poza Polską na etapie rejestracji nie wpisuje wyników z egzaminu maturalnego (studia I stopnia) lub oceny z dyplomu i średniej z toku studiów (studia II stopnia). Oceny są przeliczane przez pracowników UKW na polski system oceniania.

Dokument uprawniający do podjęcia studiów musi zostać zalegalizowany w kraju wydania, np. poprzez pieczęć apostille.

Cudzoziemiec w systemie zamieszcza skany:

  • dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski;
  • w przypadku osób, które mają prawo do zwolnienia z opłat za studia – skan dokumentu potwierdzającego to prawo, jak na przykład Karta Polaka, karta stałego pobytu, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1;
  • zaświadczenia o znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe;

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa lub dyplomy szkół czy uczelni z polskim językiem wykładowym oraz Karta Polaka.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UKW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, zobowiązani są do zdania egzaminu przeprowadzanego przez uczelnię.

Rejestracja w systemie internetowym – krok po kroku – pobierz