Unia Europejska

Rekrutacja na semestr letni 2018/19

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Ogólne

Komplet wymaganych dokumentów!

| Emilia Labich

Kandydacie,jeżeli zostałeś zakwalifikowany, pamiętaj, żeby złożyć dokumenty w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

Studia drugiego stopnia:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów, pobierz
 2. Kwestinariusz osobowy/Podanie, wydrukowany z konta kandydata
 3. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), wydane przez:Szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”)/Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”)/International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości
 4. Fotografie w formie papierowej: (1 sztuka), podpisane imieniem i nazwiskiem.WAŻNE: Zdjęcia trzeba zabezpieczyć przed zagubieniem! Prosimy o wkładanie zdjęć do kopert lub przytwierdzenie ich spinaczem.
 5. Odpis lub oryginał dyplomu,
 6. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (17 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to również jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (17 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 7. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni.

WAŻNE: Przyjmujemy wyłącznie zaświadczenia o średniej wystawione przez dziekanat. Średnia z suplementu do dyplomu nie jest akceptowana!

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Termin egzaminu wstępnego.

| Emilia Labich

Egzamin obowiązuje kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i wybrały ścieżkę egzamin wstępny.

 • Inżynieria materiałowa

Egzamin wstępny (test) na studia drugiego stopnia kierunku inżynieria materiałowa odbędzie się dnia 21 lutego 2019 r. o godzinie 11.00, w auli 27 Instytutu Techniki, przy ul. Chodkiewicza 30.

 • Inżynieria techniczno-informatyczna

Egzamin wstępny (test) na studia drugiego stopnia kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 w sali 143 przy ul. Chodkiewicza 30.

 

Rekrutacja śródroczna

| Paweł Gąsior

Harmonogram rekrutacji 2018/2019
studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Etap rekrutacji

 • 30 stycznia - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 19 lutego - Zakończenie rejestracji internetowej
  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 19 lutego, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 20 lutego - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 19 lutego 2019.
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą wyjaśnić zaistniałą sytuację do 20 lutego 2019, do godz. 12.00 przedstawiając w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • 21 lutego - Egzaminy wstępne
 • 22 lutego - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 26-27 lutego - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić do UKW do 27 lutego 2019 r, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 28 lutego - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
 • 15 marca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 21 marca – Komisja Odwoławcza

  WAŻNE
  : UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.