Unia Europejska

Utwórz konto

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz po przyjęciu na studia do realizacji procesu edukacyjnego, w tym dokumentowania przebiegu studiów,
 3. dane kandydatów przyjętych na studia nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 4. danych kandydatów nieprzyjętych na studia nie zamierzamy przekazywać innym podmiotom,
 5. nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE),
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. w przypadku kandydatów przyjętych na studia dane przetwarzane będą w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat,
 8. w przypadku kandydatów nieprzyjętych na studia dane przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji do momentu ustania wszystkich postępowań odwoławczych wszczętych w trakcie trwania rekrutacji, po tym okresie zostaną usunięte z systemu rekrutacyjnego; jeśli jednak dokonana zostanie opłata (na przykład rekrutacyjna), to dane osoby nieprzyjętej przechowywane będą zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w systemie księgowym przez 5 kolejnych lat po roku wniesienia opłaty,
 9. podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów,
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 11. podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji na studia,
 12. decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

KLAUZULA ZGODY

 

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz po przyjęciu na studia do realizacji procesu edukacyjnego, w tym dokumentowania przebiegu studiów.

 

BŁĘDY DANYCH

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.