Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – czyli wyrażonej przez Panią/Pana zgody do czasu zakończenia procesu rekrutacji na studia, a w razie przyjęcia na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu realizacji procesu edukacyjnego, w tym dokumentowania przebiegu studiów,
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi obsługi korespondencji - w celu doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia; w razie przyjęcia na studia, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, na podstawie zawartych umów powierzenia,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO,
 5. nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE),
 6. w przypadku kandydatów przyjętych na studia dane przetwarzane będą w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat,
 7. w przypadku kandydatów nieprzyjętych na studia dane przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji do momentu ustania wszystkich postępowań odwoławczych wszczętych w trakcie trwania rekrutacji, po tym okresie dane zostaną usunięte z systemu rekrutacyjnego IRK, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na zachowanie konta po okresie rekrutacji; jeśli jednak dokonana zostanie opłata (na przykład rekrutacyjna), to dane osoby nieprzyjętej przechowywane będą zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w systemie księgowym Uniwersytetu przez 5 kolejnych lat po roku wniesienia opłaty,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji na studia,
 10. decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

BŁĘDY DANYCH

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

 

Do korzystania z systemu wymagana jest akceptacja regulaminu funkcjonowania systemu internetowej rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz na pozostałe formy kształcenia oferowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dostępnego tutaj.

 

KLAUZULA ZGODY

 

Zgodnie z art. 4 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz po przyjęciu na studia do realizacji procesu edukacyjnego, w tym dokumentowania przebiegu studiów.