• log in
  • create an account

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://irka.ukw.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 28.12.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.12.2021

 

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      Linki
- Link zmiany języka na stronie głównej nie ma tekstu ALT, jest grafiką.

      Pola formularzy
- Na stronie występują pola formularzy z problemem dotyczącym sygnalizacji błędnego uzupełniania danych.

      Dostępność elementów klikalnych
- Mogą występować elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linku.

      Widoczność fokusa klawiatury
- W serwisie może wystąpić zjawisko ukrywania fokusa klawiatury.

      Walidacja HTML/CSS
W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Wyłączenia:

      Wyszukiwanie
- Wyszukiwanie ofert rekrutacyjnych jest dostępne poprzez przejście do zakładki „oferta”

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.05.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami UKW.

 

Skróty klawiszowe

 

Na stronie https://irka.ukw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej https://irka.ukw.edu.pl prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są administratorzy systemu USOS – usos@ukw.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo wystąpić do UKW z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz elementów niedostępnych cyfrowo albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie o którym mowa zawiera:

-    dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej UKW, które mają być dostępne cyfrowo;

-    Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

-    Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UKW następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie terminu, o którym mowa nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UKW nie może nastąpić w terminie o którym mowa powyżej UKW bezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UKW jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia z żądaniem.

UKW odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Uczelnia nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia ona osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UKW, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).