European Union
 • log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Egzamin na matematykę

| Alina Kuzdrowska

Egzamin odbędzie się 14.09.2021 o godz. 11.00 w sali 7 w budynku Instytutu Matematyki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Egzamin na biotechnologię i ochronę środowiska

| Alina Kuzdrowska

Egzamin na biotechnologię II stopnia studia stacjonarne i ochronę środowiska II stopnia studia stacjonarne odbędzie się 14.09.2021 o godz. 12.00 w sali 116 w budynku przy Al. Ossolińskich 12.

Egzamin dla cudzoziemców

| Sebastian Nowak

Cudzoziemcy, którzy nie załączyli w systemie rekrutacyjnym zaświadczenia o znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 zobowiązani są do zdania egzaminu.

Uwaga! Kandydaci  posiadający  Kartę  Polaka  są  zwolnieni  z  egzaminu. Nie muszą przystępować do niego również Kandydaci, którzy ukończyli w Polsce szkołę średnią lub studia. Egzamin z języka polskiego w drugiej turze rekrutacji odbędzie się we wtorek 14.09.2021 r. o godz. 9.00 polskiego czasu w formie zdalnej (online).

Na podany w systemie rekrutacyjnym przez Kandydata adres mailowy zostanie przesłany login i hasło do platformy MS Teams. Egzamin składa się z zadań typu CZYTANIE i GRAMATYKA. Czas na rozwiązanie zadań to 2 godziny. Po przejściu do następnego zadania nie ma możliwości powrotu do poprzedniego.

W razie pytań informacji udzieli Pani Agnieszka Bielińska, tel. +48 52 341 93 89, email: bwm@ukw.edu.pl.

Termin egzaminu wstępnego na kierunek Administracja

| Emilia Labich

Egzamin wstępny na kierunek Administracja studia niestacjonarne drugiego stopnia oraz studia stacjonarne nabór dodatkowy odbędzie się 14 września 2021 roku, o godz. 10.00 w sali 110, przy pl. Weyssenhoffa 11.

 

Uwaga! Egzamin wstępny obowiązuje tylko kandydatów, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji nie ukończyli wymaganego kierunku studiów i zapisali się na egzamin wstępny.

 

Termin egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców

| Sebastian Nowak

Cudzoziemcy, którzy nie załączyli w systemie rekrutacyjnym zaświadczenia o znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 zobowiązani są do zdania egzaminu.

UWAGA! Kandydaci  posiadający  Kartę  Polaka    zwolnieni  z  egzaminu. Nie muszą przystępować do niego również Kandydaci, którzy ukończyli w Polsce szkołę średnią lub studia.

Egzamin z języka polskiego odbędzie się w piątek 16.07.2021 r. o godz. 9.00 polskiego czasu w formie zdalnej (online). Na podany w systemie rekrutacyjnym przez Kandydata adres mailowy zostanie przesłany link, który otwiera egzamin.

Nie jest konieczne posiadanie konta na platformie egzaminacyjnej, ale prosimy o wpisanie przez Kandydatów nazw użytkowników w formie imienia i nazwiska napisanych alfabetem łacińskim – tak jak w systemie rekrutacyjnym.

Egzamin składa się z zadań typu SŁUCHANIE, CZYTANIE i GRAMATYKA. Czas na rozwiązanie zadań to 2 godziny. Po przejściu do następnego zadania nie ma możliwości powrotu do poprzedniego.


W razie pytań informacji udzieli Pani Monika Nowicka, tel. +48 52 322 16 38 wew. 39, email: mnowicka@ukw.edu.pl.

 

Termin egzaminu wstępnego na Wydziale Pedagogiki.

| Emilia Labich

 • Logopedia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz studia stacjonarne (nabór dodatkowy)

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Logopedia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się 14 września 2021 r. w sali nr 121, budynek E (Pawilon), ul. Chodkiewicza 30 

 • o godzinie 09.00-11.00 - nazwiska zaczynające się literą A-K
 • o godzinie 11.30-13.30 - nazwiska zaczynające się literą L-Ż

 

 • Pedagogika resocjalizacyjna, studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz studia stacjonarne (nabór dodatkowy)

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Pedagogika resocjalizacyjna, studia niestacjonarne pierwszego stopnia odbędzie się  odbędzie się 14 września 2021 r. w sali nr 48 , Budynek Główny UKW, ul. Chodkiewicza 30 (parter),

 • o godzinie 09.00-11.00 - nazwiska zaczynające się literą A-K,
 • o godzinie 11.30-13.30 - nazwiska zaczynające się literą L-Ż.

 

 • Pedagogika resocjalizacyjna, studia niestacjonarne drugiego stopnia oraz studia stacjonarne (nabór dodatkowy)

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) na kierunek Pedagogika resocjalizacyjna, studia niestacjonarne drugiego stopnia odbędzie się  odbędzie się 14 września 2021 r. w sali nr 48 , Budynek Główny UKW, ul. Chodkiewicza 30 (parter),

 • o godzinie 09.00-11.00 - nazwiska zaczynające się literą A-K,
 • o godzinie 11.30-13.30 - nazwiska zaczynające się literą L-Ż.

 

 

Dokumenty zagraniczne

| Sebastian Nowak

Świadectwa i dyplomy zagraniczne

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę lub uczelnię poza Polską muszą przedstawić dokument uprawniający do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Musi być on zalegalizowany (pełna legalizacja lub apostille) i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Kandydat z zagraniczną maturą lub dyplomem nie wpisuje sam wyników w systemie rekrutacyjnym. W zakładce Wykształcenie zamieszcza skan dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski. Oceny są przeliczane przez pracowników UKW na polski system oceniania.

Zaświadczenie o średniej z toku studiów

Kandydaci, którzy ukończyli studia poza Polską i nie mogą uzyskać zaświadczenia o średniej z toku studiów, zamieszczają w systemie rekrutacyjnym skan suplementu do dyplomu zawierający oceny. Uczelnia może zażądać od kandydata informacji o skali ocen użytej w dokumentach stanowiących podstawę do przeliczania wyniku.

Komplet wymaganych dokumentów!

| Emilia Labich

Kandydacie, jeżeli zostałeś zakwalifikowany do wpisu na studia, pamiętaj, żeby złożyć dokumenty w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów, wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Świadectwo dojrzałości (odpis), wydane przez:Szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”)/Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”)/International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości
 4. Dowód opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to  jesteś zwolniony z opłaty za legitymację, przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Dodatkowo od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunek wychowanie fizyczne wymagane jest oświedczenie o umiejętności pływania, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata.
 6. Dodatkowo kandydaci na kierunek Pegagogika wczesnoszkolna i przedszkolna składają oświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata.

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Studia drugiego stopnia:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów,wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Dyplom ukończenia studiów - odpis lub kopie poświadczoną przez pracownika uczelni
 4. Dowód opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to jesteś zwolniony z opłaty za legitymację, przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni, ewentualnie suplement
 6. Dodatkowo od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunek wychowanie fizyczne wymagane jest oświedczenie o umiejętności pływania, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata.

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

| Emilia Labich

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne  drugiego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 8 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowe
 • 14 lipca - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 14 lipca do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 15-16 lipca- Egzaminy wstępne.
 • 20 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 22-23 lipca- Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 23 lipca 2021 r., do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 27 lipca - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 28 lipca - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 30 lipca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 5 sierpnia - Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
 • 3 września - Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne  drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

dodatkowe nabory na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia stopnia

 • 8 czerwca - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 10 września - Zakończenie rejestracji internetowej, ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej. WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 10 września do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 14 września- Egzaminy wstępne.
 • 16 września - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 20-21 września - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 21 września 2021, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.
 • 23 września- Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
 • 24 września - Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
 • 30 września - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 14 październik- Rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Rekrutacja cudzoziemców

| Sebastian Nowak

Cudzoziemcy - osoby niebędące obywatelami polskimi - biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach co Polacy. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa.

Kandydat, którego dokument uprawniający do podjęcia studiów (świadectwo, dyplom)  został wydany poza Polską na etapie rejestracji nie wpisuje wyników z egzaminu maturalnego (studia I stopnia) lub oceny z dyplomu i średniej z toku studiów (studia II stopnia). Oceny są przeliczane przez pracowników UKW na polski system oceniania.

Dokument uprawniający do podjęcia studiów musi zostać zalegalizowany w kraju wydania, np. poprzez pieczęć apostille.

Cudzoziemiec w systemie zamieszcza skany:

 • dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski;
 • w przypadku osób, które mają prawo do zwolnienia z opłat za studia – skan dokumentu potwierdzającego to prawo, jak na przykład Karta Polaka, karta stałego pobytu, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1;
 • zaświadczenia o znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe;

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa lub dyplomy szkół czy uczelni z polskim językiem wykładowym oraz Karta Polaka.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UKW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, zobowiązani są do zdania egzaminu przeprowadzanego przez uczelnię.

Rejestracja w systemie internetowym – krok po kroku – pobierz