• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Komplet wymaganych dokumentów!

| Emilia Labich

Kandydacie, jeżeli zostałeś zakwalifikowany do wpisu na studia, pamiętaj, żeby złożyć dokumenty w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów, wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Świadectwo dojrzałości (odpis), wydane przez:Szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”)/Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”)/International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości
 4. Dowód opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to  jesteś zwolniony z opłaty za legitymację, przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Dodatkowo od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunek wychowanie fizyczne wymagane jest oświedczenie o umiejętności pływania, oświadczenie o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania.
 6. Dodatkowo kandydaci na kierunek Pegagogika wczesnoszkolna i przedszkolna składają oświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata.

Opłatę za legitymację należy wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Studia drugiego stopnia:

 1. Deklaracja o podjęciu studiów,wydrukowana z konta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
 3. Dyplom ukończenia studiów - odpis lub kopie poświadczoną przez pracownika uczelni
 4. Dowód opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to jesteś zwolniony z opłaty za legitymację, przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
 5. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni, ewentualnie suplement
 6. Dodatkowo od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok na kierunek wychowanie fizyczne wymagane jest oświedczenie o umiejętności pływania, oświadczenie o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów. Oświadczenia do pobrania z konta kandydata, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania.

Opłatę za legitymację należy wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)