Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Komplet wymaganych dokumentów!

| Emilia Labich

Kandydacie, jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, pamiętaj, żeby złożyć dokumenty w białej, wiązanej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem o wybranym kierunku i typie studiów.

Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie:

  1. Deklaracja o podjęciu studiów, wydrukowana z konta kandydata
  2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
  3. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), wydane przez:Szkołę średnią (dotyczy kandydatów ze „starą maturą”)/Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy kandydatów z „nową maturą”)/International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie (dotyczy kandydatów z międzynarodową maturą) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości
  4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to również jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (22 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)

Studia drugiego stopnia:

  1. Deklaracja o podjęciu studiów,wydrukowana z konta kandydata
  2. Podanie o przyjęcie na studia/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, wydrukowaną z konta kandydata
  3. Dyplom ukończenia studiów - odpis lub kopie poświadczoną przez pracownika uczelni
  4. Dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (22 zł). WAŻNE: Kandydacie, jeżeli jesteś już studentem UKW i posiadasz elektroniczną legitymacje studencką to również jesteś zwolniony z opłaty za legitymację (22 zł), przy składaniu dokumentów dołącz kserokopię legitymacji.
  5. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów wystawione przez dziekanat macierzystej uczelni.

WAŻNE: Przyjmujemy wyłącznie zaświadczenia o średniej wystawione przez dziekanat. Średnia z suplementu do dyplomu nie jest akceptowana!

Opłatę za legitymację można wpłacić na poniższy nr konta:

Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy
Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko)